Vi har flyttat!

Vårviks Fiber Ekonomisk förening har flyttat till varviksfiber.com.

BREDBANDSPROJEKT I VÅRVIK

Vårviks Fiber ekonomisk förening bedriver ett bredbandsprojekt med syfte att ge tillgång till bredband med hög överföringskapacitet inom Vårvik och därtill naturligt gränsande områden. 

Projektet finansieras genom medlemmarnas insatser, eget ideellt arbete och genom ett särskilt projektstöd med 40 procent av de stödberättigade kostnaderna. 

Målet med projektet är att ansluta minst 85 procent av hushållen med folkbokförda personer inom det avgränsade området. Detta innebär minst 68 permanenta hushåll.

Totalt beräknas projektet omfatta 166 anslutningar. 

40,6 procent av det beviljade stödet finansieras av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och resterande del, 59,4 procent, av svenska staten. Stödet administreras av Länsstyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. 

Projektbudgeten uppgår till 6 700 000 kr. Projektstöd beviljades 2016-11-30 med 2 680 000 kr, dock max 40 procent av stödberättigade och godkända kostnader. Projektstödet förutsätter också, att alla delar i projektet, tekniska såväl som administrativa, har genomförts enligt Jordbruksverkets krav och riktlinjer.

Projektet beräknas vara genomfört i sin helhet under 2017.

Se länk: EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling. 

 

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 hölls digitalt via Microsoft Teams den 18 april. Anette Erlingsson har efter nästan tio års engagemang i föreningen valt att kliva åt sidan, och till ny ordförande valdes därför Per Johnler, Krokfors.

Protokoll & bilagor

Korttidsabbonnemang

Nu går det att välja korttidsabbonnemang för öppen fiber, bra för dig med fritidshus eller som hyr ut, gå in på Bredbandswebben för att läsa mer.

Länk:  https://www.bredbandswebben.se/start/

Svetsning av fiber i snöstorm

 

2017-11-22

Jan-Olof och Fredrik svetsar inne i tältet, ute är det snöstorm.

Blåsning av fiber i snöstorm

2017-11-22

CTEs personal Jonas och Rasmus kämpar med att blåsa fiber för nya medlemmar i snöstormen den 22/11.

Ett år med fiber

 2017-11-01

Vårviks fiber har nu varit i gång med aktivt fibernät ett år. Projektet med grävning för kanalisation startade hösten 2014 i samband med att Vattenfall drog fram ny markkabel från Kenäs till Rollsbyn Södra via Hökenäs och Krokane. Projektet fortsatte sedan från hösten 2015 med Vårviks fiber som projektägare och var i princip klart november 2016 med allt vad det innebär med samordning för utstakning av vilka sträckor som skall grävas, hur många slangar som skall med från varje skåp till medlemmar. Vi har 83 fiberskåp. Anmälan till Ledningskollen för utsättning så vi inte gräver av el och teleledningar, tillståndssökning hos Trafikverket för få trycka under vägar samt gräva längsgående i vägområdet. Ansökan till länsstyrelsen för att få lägga sjökabel och montera fiberskåp vid sjökanten.
Vårt nät består av ca fem mil stamnät varav ca en mil är sjökabel och sträcker sig från Höglund på västra sidan till Bottnane på östra sidan.

Vi har även haft en stor administrativ del med att teckna såväl fastighetsanslutningsavtal som markavtal med våra medlemmar, men även markavtal med de markägare som vi passerar men som inte skall ha fiber. Totalt antal markavtal är 300. Vidare har det tecknats avtal om vilken tjänsteleverantör som medlemmarna önskar och vi har idag 170 anslutningar. Hantering av bidragsansökan till Jordbruksverket.

En annan stor del som varit är informationsutskick till medlemmarna på såväl mail som brev, fakturering och bokföring av såväl insats som tjänsteutbud. Hantering av dokument när fastighet byter ägare mm.

Ordförande
Fritz Fredriksson

 

Ägarbyte av fastighet

 2017-10-27

Tänker du sälja eller köpa fastighet som är ansluten till Vårviks fibernät? Eller går det en fiberledning över den aktuella marken? Då är det en del formaliteter som måste ordnas. Detta gäller vid alla former av ägarbyten såsom överlåtelse inom familjen eller då äganderätten övergår till ett dödsbo.

 

Säljare/överlåtare

Enligt anslutningsavtalet och markupplåtelseavtalet är säljaren skyldig att ombesörja, att rättigheterna överförs till ny ägare. Fastighetsmäklarna är generellt sett ganska okunniga om vad som krävs.

 

I förekommande fall måste det kollektiva programpaketet hos Telia sägas upp. Det kanske också blir aktuellt att stänga av internetuppkopplingen för att undvika obehörigt användande.

 

Gäller ägarbytet endast mark med nedlagd fiberledning (t ex skogs- eller åkermark) berörs endast avtalet för upplåtelse av mark.

 

Under rubriken Avtal finns följande dokument

- Avtal - Överlåtelse av andel

- Avtal - Överlåtelse av markavtal

- Blankett - Uppsägning av tjänst

 

Köpare/ny ägare

Som köpare eller ny ägare är det viktigt att se till, att anslutningsavtalet överlåts på den nye ägaren. I annat fall kan den nye ägaren bli tvungen att betala full insats för anslutning av fastigheten till fibernätet.

 

Under rubriken Avtal finns följande dokument

- Medlemsansökan

- Blankett - Val av  tjänst

 

Vårviks Fiber är en ekonomisk förening där inbetald insats är en andel i föreningen. Ägarbyten och överlåtelser regleras enligt föreningens stadgar och i Lagen om ekonomiska föreningar.

 

Kontakta Vårviks Fiber på info@varviksfiber.se eller ring ordföranden eller kassören och meddela förestående ägarbyte i så god tid som möjligt. Då kan vi gå igenom vad som krävs så att allt blir så smidigt som möjligt och rätt från början.